İnsan Hakları Gündemi Derneği - Ana Sayfa

AIHS ve AIHM - Kaynakça

 

 • AKTAN, Hamdi Yaver, Uluslararası Sözleşmelerin Yargıtay Ceza Dairelerince Uygulanması, İnsan Hakları Uluslar arası Sözleşmelerinin İç Hukukta Uygulanması Sempozyumu, TBB Yayını S 141-150 Ankara,2004
 • AYBAY, Rona, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukuku, İnsan Hakları Armağanı, S. 119, Ankara, 1978
 • ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yorum Yöntemleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yargı Sempozyumu, TBB, S.25 - 52, Ankara 2006
 • CENGİZ, Serkan, 14 Numaralı Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Getirilecek Olağanüstü Değişiklikler, TBB Dergisi Sayı 56, Ankara 2005
 • DİNÇ, Güney, İnsan Haklarına Uzanmak, Say Yayınları, İstanbul, 1986
 • DİNÇ Güney, AİHS ve Mülkiyet Hakkı, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 69, Sayı 4, İzmir, 2004
 • DİNÇ, Güney, AİHS'ne Göre Adil Yargılanma Hakkı, İzmir Barosu, 2006
 • DOĞRU, Osman, İnsan Hakları Kararlar Derlemesi, Cilt 1, İstanbul Barosu, İstanbul 1998
 • DOĞRU, Osman - NALBANT Atilla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Karar Özetleri, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2001
 • OSMAN, Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları I, TC Adalet Bakanlığı, Ankara 2003
 • GÖLCÜKLÜ, A.Feyyaz - GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002
 • TANRIKULU, M. Sezgin, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004
 • TANÖR, Bülent, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul 1990
 • TEZCAN, Durmuş, ERDEM M. Ruhan, SANCAKTAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara, 2002
 • UZELTÜRK, Sultan Tahmezoğlu, İHAM Kararları Işığında Türkiye'de Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı, AİHS ve İdari Yargı Sempozyumu, S 220 - 260, TBB Yayını, Ankara, 2005
 • YILDIRIM, Gülşen, İHAS'nin 8. Maddesinin Genişletilmiş Yorumu ile Sağlanan Koruma, İHAS VE Adli Yargı Sempozyumu, TBB 2004, Ankara 385 - 427
 • YILDIRIM, Kadir, AİHS ile Divan Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Taraf Devletlerde Uygulanması, Kazancı Yayınları, Ankara 1997
 • The execution of judgments of the European Court of Human Rights (Human rights Files No. 19, 2nd edition) (2008)
 • Human Rights in International Law - Collected texts (3rd edition) (2007) ISBN 978-92-871-6281-6
 • State of human rights and democracy in Europe (2007) ISBN 978-92-871-6288-5
 • Short guide to the European Convention on Human Rights (3rd edition) (2005) ISBN 978-92-871-5670-9
 • Combating torture in Europe - The work and standards of the European Committee for the Prevention of Torture (2002) ISBN 978-92-871-4614-4
Bu Proje National Endowment for Democracy tarafından desteklenmektedir.
Mational Endowment for Democracy